Project: Boosting Business Support to SMEs through setting up Mobile Fair and innovative Services in the cross-border territory

Project Team

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 

Η διασυνοριακή περιοχή παρουσιάζει τάσεις ερήμωσης και περιλαμβάνει επιχειρήσεις που είναι υποβαθμισμένες και απομονωμένες και στις δύο χώρες, όπως προκύπτει από ορισμένα στατιστικά στοιχεία για τις περιοχές. Υπάρχει μια τάση αύξησης του ποσοστού φτώχειας και υψηλά ποσοστά ανεργίας, ως συνέπεια της κατάρρευσης της αγοράς εργασίας. Η επικρατούσα οικονομική κατάσταση δείχνει ότι οι υπηρεσίες και η οικονομική πρόσβαση στους γεωργικούς παραγωγούς και τις μικρές επιχειρήσεις είναι πολύ περιορισμένες και στις δύο πλευρές των συνόρων. Ένα άλλο σημαντικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις στις περιοχές του έργου είναι η έλλειψη δυνατότητας συμμετοχής σε μεγάλες εκθέσεις, καθώς αυτές διοργανώνονται σε μεγάλα αστικά και επιχειρηματικά κέντρα και δεν υπάρχουν οι διαθέσιμοι πόροι και το ανθρώπινο δυναμικό για να πραγματοποιηθούν. Επίσης, οι περιοχές του έργου δεν είναι ισχυρά χρηματοοικονομικά κέντρα, οπότε δεν διαθέτουν τόσο ισχυρές υποδομές και κρατική υποστήριξη. Το έργο αυτό μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην εξάλειψη αυτού του φαινομένου και να δώσει τη δυνατότητα σε πολύ μικρές επιχειρήσεις να συμμετέχουν σε εμπορικές εκθέσεις.

Ο κύριος στόχος του έργου “FAIR FOR ALL” είναι η ενδυνάμωση της επιχειρηματικότητας και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (MμE), παρέχοντας την ευκαιρία να συμμετέχουν σε εκθέσεις χωρίς την προετοιμασία και τα έξοδα που απαιτούνται σε παγκόσμιες εκθέσεις. Οι ΜμΕ μέσω της δικτύωσης και μιας εξωστρεφούς εξαγωγικής στρατηγικής αυξάνουν δραματικά τις πιθανότητες επιβίωσης και βιωσιμότητας.

Παράλληλα, η πλατφόρμα του έργου θα παρέχει εργαλεία και υποστήριξη σε όλες τις ΜμΕ, ενώ η συμμετοχή σε εκθέσεις ευνοεί κυρίως τις εμπορικές επιχειρήσεις, ιδίως στους τομείς των τροφίμων, της γεωργίας, της κλωστοϋφαντουργίας, της χειροτεχνίας και της αγροδιατροφής. Οι δύο εταίροι Ελλάδα και Βουλγαρία (επιμελητήρια) θα αγοράσουν κινητό εξοπλισμό για τις εκθέσεις και θα οργανώσουν τοπικές κινητές εκθέσεις και στις δύο περιοχές δραστηριότητάς τους. Θα ήταν ιδανικό για τους εκθέτες και από τις δύο χώρες να συμμετέχουν σε κάθε έκθεση,  προκειμένου να αυξήσουν την επιχειρηματική τους εξωστρέφεια και να δουν με διαφορετική οπτική την επέκταση σε νέες αγορές στο εξωτερικό. Οι εκθέσεις θα συνδιοργανώνονται με τον εταίρο από την άλλη διασυνοριακή περιοχή και θα διεξάγονται με ορισμένες εκδηλώσεις. Παράλληλα με τις εκθέσεις θα διοργανώνονται ορισμένες τοπικές εκδηλώσεις, όπως κοινές συναντήσεις Β2Β, σεμινάρια σχετικά με χρηματοδοτικά εργαλεία, δυνατότητες υποστήριξης επιχειρήσεων κ.λπ. (τυπικές δραστηριότητες των επιμελητηρίων).

Οι άλλοι δύο εταίροι (ΜΚΟ/πανεπιστήμια/ερευνητικά κέντρα) θα διεξάγουν μελέτη σχετικά με τις ανάγκες στην εν λόγω περιοχή (θα μπορούσαν να εξεταστούν οι βέλτιστες πρακτικές σε 3 χώρες της ΕΕ σχετικά με τις τοπικές εκθέσεις) και θα δοθούν λύσεις σχετικά με τον αποτελεσματικότερο τρόπο διοργάνωσης των κινητών εκθέσεων (τομείς, χρόνος, διάρκεια, μάρκετινγκ). Ως αποτέλεσμα, αναμένεται ότι οι δύο κινητές εκθέσεις θα είναι σε θέση, όχι μόνο κατά τη διάρκεια του έργου, αλλά και μετά από αυτό να παρέχουν στις μικρές επιχειρήσεις και τους τοπικούς παραγωγούς τις ακόλουθες υπηρεσίες:

 • Υποστήριξη για την καλύτερη προώθηση των προϊόντων/υπηρεσιών τους κατά τη διάρκεια των εκθέσεων.
 • Προώθηση προϊόντων σε νέες αγορές μέσω νέων καναλιών διανομής.
 • Συμμετοχή σε τοπικές εκδηλώσεις (συναντήσεις B2B, σεμινάρια κ.λπ.).
 • Επιχειρηματική συνεργασία με την άλλη πλευρά των συνόρων.
 • Παρουσία στην ιστοσελίδα του έργου.
 • Τόνωση του διασυνοριακού εμπορίου (GR-BG).

Το έργο αποσκοπεί στον εξοπλισμό δύο κινητών εκθέσεων/εκθεσιακών κέντρων και στη διασφάλιση της λειτουργίας τους για την τόνωση της επιχειρηματικής ανάπτυξης στη διασυνοριακή περιοχή. Πρωταρχικοί άμεσοι δικαιούχοι της πρωτοβουλίας είναι οι μικρές επιχειρήσεις που συμμετέχουν σε εκθέσεις, ως εκθέτες ή σε προγράμματα και επιχειρηματικές συναντήσεις. Έμμεσοι δικαιούχοι είναι όλα τα άτομα που θα μπορέσουν να βρουν εργασία ή επιπλέον εισόδημα χάρη στην ανάπτυξη οικονομικών και εμπορικών συνεργασιών στις σχετικές περιοχές, ή απλώς να ενημερωθούν και να ανταλλάξουν εμπειρίες. Θα προγραμματιστούν περαιτέρω μακροπρόθεσμες δραστηριότητες που θα οργανωθούν με βάση τα αποτελέσματα του έργου.

2. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Ο γενικός σκοπός του προγράμματος είναι η αναβάθμιση των ενδιαφερόμενων περιοχών μέσω της οικονομικής στήριξης και της δημιουργίας συνεργατικών δράσεων μεταξύ των δύο γειτονικών χωρών Ελλάδας και Βουλγαρίας. Η αναζωογόνηση των αποδυναμωμένων οικονομιών των συγκεκριμένων περιοχών θα συμβάλει στη γενική βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων. Οι στόχοι του έργου FAIR FOR ALL συνάδουν πλήρως με τους σκοπούς και τους στόχους της πρόσκλησης του προγράμματος. Οι περιοχές αυτές αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα, διότι οι τοπικές επιχειρήσεις δεν έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε δράσεις και εκθέσεις που πραγματοποιούνται κυρίως στα μεγάλα οικονομικά κέντρα. Η συμμετοχή σε εκθέσεις αποτελεί ένα πολύ σημαντικό εργαλείο προώθησης για τις τοπικές επιχειρήσεις στην προσπάθειά τους να αυξήσουν τον κύκλο εργασιών τους, να εδραιωθούν σε νέες αγορές και να ενισχύσουν το brand name τους.

Στόχος του έργου FAIR FOR ALL είναι η προμήθεια του κατάλληλου εξοπλισμού ώστε να μπορεί να διοργανώνει κινητές εκθέσεις στις περιοχές του έργου, δίνοντας την ευκαιρία στους τοπικούς επιχειρηματίες να αναπτύξουν και να προωθήσουν τα προϊόντα τους. Το έργο στοχεύει στην πολύπλευρη και καθολική ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας. Μάλιστα, οι εκθέσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν με εκθέτες και από τις δύο χώρες, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα ανάπτυξης συνεργασιών και προώθησης σε νέες αγορές. Επίσης, οι παράλληλες δράσεις του έργου θα προσφέρουν στους τοπικούς επιχειρηματίες χρήσιμα επιχειρηματικά εργαλεία, καθώς και διάφορα κανάλια για δραστηριότητες προώθησης (εκθέσεις, πλατφόρμα, ιστοσελίδα, διαφήμιση του έργου, κοινωνική δικτύωση). Το FAIR FOR ALL θα προσφέρει πολλά οφέλη σε διάφορα επίπεδα, πέρα από τον οικονομικό τομέα, ο οποίος αποτελεί την πρωταρχική ζήτηση. Τέλος, με την αγορά εξοπλισμού θα καταστεί δυνατή η συνέχιση αυτών των δραστηριοτήτων και η ύπαρξη σημαντικών αποτελεσμάτων μετά το τέλος του έργου.

3. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΡΑΣΕΩΝ

Το έργο FAIR FOR ALL αποσκοπεί στον εξοπλισμό δύο κινητών εκθέσεων /εκθεσιακών κέντρων και στη διασφάλιση της λειτουργίας τους, προκειμένου να τονωθεί η ανάπτυξη των επιχειρήσεων στη διασυνοριακή περιοχή. Ως αποτέλεσμα, αναμένεται ότι οι δύο κινητές εκθέσεις θα είναι σε θέση όχι μόνο κατά τη διάρκεια του έργου, αλλά και μετά από αυτό, να παρέχουν στις μικρές επιχειρήσεις και τους τοπικούς παραγωγούς τις ακόλουθες υπηρεσίες:

 • Οικονομικά οφέλη από τις συμφωνίες κατά τη διάρκεια των εκθέσεων.
 • Καλύτερες αγορές για τα προϊόντα/υπηρεσίες τους.
 • Υψηλή επισκεψιμότητα και σημαντική προβολή-έκθεση στα τοπικά μέσα ενημέρωσης.
 • Διαφορετική ομάδα-στόχου καταναλωτών σε κάθε έκθεση.
 • Προώθηση προϊόντων σε νέες αγορές μέσω νέων καναλιών διανομής.
 • Συμμετοχή σε τοπικές εκδηλώσεις (συναντήσεις B2B, σεμινάρια κ.λπ.).
 • Επιχειρηματική συνεργασία με την άλλη πλευρά των συνόρων σε διάφορους τομείς.
 • Παρουσία στην ιστοσελίδα του έργου.
 • Ενίσχυση του διασυνοριακού εμπορίου (GR BG).

Μεταξύ των δευτερευόντων αποτελεσμάτων του έργου είναι τα ακόλουθα: ενίσχυση των επιμελητηρίων, συναντήσεις, συνέδρια, συλλογή στατιστικών στοιχείων, ανάλυση της οικονομικής κατάστασης και ανταλλαγή εμπειριών.

Είναι σαφές ότι τα αποτελέσματα που θα προκύψουν είναι σύμφωνα με τη φιλοσοφία του προγράμματος, καθώς θα συμβάλουν στην ενδυνάμωση των τοπικών επιχειρηματιών και στην ανάπτυξη της οικονομίας, ιδιαίτερα στη διασυνοριακή περιοχή.

4. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ

Τα αποτελέσματα του έργου FAIR FOR ALL είναι πολύ σημαντικά και θα συμβάλουν στην ανάπτυξη των περιφερειών με διάφορους τρόπους. Η διοργάνωση εμπορικών εκθέσεων θα συμβάλει στην ενίσχυση των τοπικών επιχειρήσεων και στην αύξηση της εμπορικής δραστηριότητας των περιοχών του έργου, προσφέροντας συνολική οικονομική στήριξη στις σχετικές περιοχές και στις δύο χώρες. Η ενίσχυση της τοπικής οικονομίας θα συμβάλει στην αντιμετώπιση της ανεργίας, στη στήριξη του πρωτογενούς τομέα και άλλων προβλημάτων που ταλανίζουν τους δήμους λόγω της οικονομικής κρίσης των τελευταίων ετών, η οποία επιδεινώθηκε λόγω της πανδημίας. Η διοργάνωση των εκθέσεων θα προσελκύσει μεγάλο αριθμό επισκεπτών και συμμετεχόντων από τις γύρω περιοχές. Οι επισκέπτες αυτοί θα αποτελέσουν οικονομική ένεση για τις τοπικές επιχειρήσεις των εκθεσιακών περιοχών. Εκτός από τα άμεσα οικονομικά οφέλη, η έκθεση αποτελεί μια ευκαιρία για την ανάδειξη της ομορφιάς και του φυσικού πλούτου των περιοχών, με σκοπό την προσέλκυση τουριστικών εισροών εναλλακτικού τουρισμού.

Έτσι, η διοργάνωση εκθέσεων μπορεί να προσφέρει μεγαλύτερα οφέλη στις τοπικές κοινωνίες από τα άμεσα αποτελέσματα κατά τη διάρκεια των εκθέσεων και των παράλληλων εκδηλώσεων. Επίσης, η συνεχής προβολή των εκθέσεων και των εκθετών μέσω ηλεκτρονικών πλατφορμών και μέσων κοινωνικής δικτύωσης θα αποτελέσει εργαλείο διαφήμισης και τουριστικής προβολής για τις περιοχές του προγράμματος. Η ενδυνάμωση των τοπικών επιχειρηματιών θα αυξήσει την εξωστρέφεια και την ικανότητά τους δημιουργώντας εμπορική δραστηριότητα, εξαγωγές και αύξηση των θέσεων εργασίας, δημιουργώντας μια συνεχώς αυξανόμενη τάση στην ελληνική και βουλγαρική οικονομία.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:

 • Επικεφαλής Δικαιούχος: Επιμελητήριο Ξάνθης (Ελλάδα)
 • Δικαιούχος 2: Regional Industrial Association – Smolyan (Βουλγαρία)
 • Δικαιούχος 3: Οργανισμός Τουρισμού Θεσσαλονίκης (Ελλάδα)
 • Δικαιούχος 4: Regional Chamber Of Skilled Crafts – Smolyan (Βουλγαρία)
 • Δικαιούχος 5: Ομοσπονδία Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Ξάνθης (Ελλάδα)

 

5. ΠΑΚΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΕ1: Διαχείριση και συντονισμός

Σε αυτό το πακέτο εργασίας ο Επικεφαλής Δικαιούχος θα είναι υπεύθυνος για όλη τη διαχείριση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και των τεχνικών συναντήσεων του προγράμματος. Οι υπόλοιποι δικαιούχοι θα είναι υπεύθυνοι για τη συνεργασία και τη συνέργειά τους, με σκοπό την επίτευξη των ποιοτικών στόχων και του κόστους του έργου εντός των προθεσμιών υλοποίησης

ΠΕ2: Επικοινωνία και διάδοση

Σε αυτό το πακέτο εργασίας θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες ενέργειες:

 • Εκπόνηση σχεδίου επικοινωνίας
 • Παραγωγή επικοινωνιακού υλικού και εργαλείων
 • Σχεδιασμός και ανάπτυξη ιστοσελίδας – σελίδες κοινωνικής δικτύωσης
 • Εκθέσεις εκδηλώσεων ευαισθητοποίησης
 • Τελικό συνέριο

ΠΕ3: Ανάλυση της τρέχουσας κατάστασης – Αξιολόγηση & Εργαλεία

Στο παρόν πακέτο εργασίας περιλαμβάνονται οι ακόλουθες δράσεις:

 • Ανάλυση της τρέχουσας κατάστασης, των αναγκών των μικρών επιχειρήσεων, των υφιστάμενων εκθέσεων, των εκθέσεων και της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας (PB2)
 • Ανάπτυξη οδηγού και στρατηγικού σχεδίου για τη χρήση κινητών εκθέσεων για την προσομοίωση της τοπικής επιχειρηματικής ανάπτυξης (PB5)
 • Εργαλείο μεθοδολογίας για τον εντοπισμό εξαγωγικών προοπτικών (LB)

ΠΕ4: Ενίσχυση των επιχειρηματικών ικανοτήτων των επιχειρηματιών των διασυνοριακών χωρών

 • Εκπόνηση σεμιναρίου για τους ενδιαφερόμενους φορείς σχετικά με την ανταλλαγή τεχνογνωσίας για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας των διασυνοριακών χωρών (PB2, PB3, PB4, PB5)
 • Εκπόνηση εργαστηρίου για επιχειρηματίες σχετικά με την προετοιμασία και τη συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις (PB4, PB5)
 • Διοργάνωση σεμιναρίου για τα εργαλεία του ψηφιακού μάρκετινγκ (PB3)
 • Διοργάνωση εκπαιδευτικού σεμιναρίου για τις εξαγωγές και το διεθνές εμπόριο (PB4, PB5)
 • Επιχειρηματικές επισκέψεις (Όλοι οι δικαιούχοι)

ΠΕ5: Μάρκετινγκ και ψηφιακή υποστήριξη

 • Ανάπτυξη ψηφιακής εμπορικής πλατφόρμας για συνέργειες, κατάρτιση, ανταλλαγή τεχνογνωσίας, επιχειρηματικές ευκαιρίες, συναντήσεις Β2Β (PB3)
 • Ανάπτυξη εφαρμογής για κινητά (PB3)
 • Mentoring επιχειρηματιών για ψηφιακό μάρκετινγκ και εξωστρέφεια (LB, PB2)
 • Ταυτότητα μάρκας για την επιχειρηματικότητα των διασυνοριακών χωρών (PB3)

ΠΕ6: Οργάνωση κινητών εκθέσεων στην περιοχή των διασυνοριακών χωρών

 • Κινητή Έκθεση (LB, PB2)
 • Διοργάνωση τοπικής έκθεσης στην GR – προετοιμασία και υλοποίηση (LB, PB4)
 • Διοργάνωση τοπικής έκθεσης στη BG – προετοιμασία και υλοποίηση (LB, PB4, PB5)
 • Διοργάνωση κοινής διασυνοριακής έκθεσης στην GR (LB, PB2, PB3,PB4)
 • Εκδηλώσεις δικτύου B2B παράλληλα με τις τοπικές εκθέσεις (PB3, PB4,PB5)