Project: Boosting Business Support to SMEs through setting up Mobile Fair and innovative Services in the cross-border territory

Project Team

1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА

Пограничният регион се характеризира с намаляване на населението и бизнеси, които са потиснати и изолирани в двете страни, както показват и статистическите данни за регионите. Има тенденция за повишаване на степента на бедност и висока безработица, като следствие на пазарни изкривявания. В преобладаващата си част икономическата ситуация показва, че услугите и финансовия достъп на селскостопанските производители и малките предприятие е много ограничен от двете страни на границата.  Друг основен проблем, пред който са изправени бизнесите в районите на проекта, е липсата на възможности за участие в големи изложения, тъй като те се организират в големи градски и бизнес-центрове, а и няма достатъчно ресурси, включително и човешки. Двата погранични района не са силни финансови центрове и нямат добра инфраструктура и липсва държавно подпомагане. Проектът може значително да допринесе за елиминиране на този феномен и да се даде възможност на микро и малките фирми да участват в търговски изложения.

Паралелно с това платформата на проекта ще предоставя инструменти и подкрепа на всички МСП, като се има предвид, че на панаирите са фокусирани основно комерсиалните бизнеси, специално от сферата на хранително-вкусовата промишленост, селското стопанство и преработка, текстил, занаяти. Двата партньора – камари от България и Гърция, ще закупят мобилно оборудване за изложенията и ще организират местни мобилни изложения в двата района на тяхната дейност.  Ще бъде идеално за изложителите от двете страни да участват във всяко изложение-панаир за да излязат на външни пазари и да видят с различна перспектива разширяване на пазарите в чужбина. Панаирите ще бъдат съорганизирани с партньора от другата страна на границата и ще бъдат съпроводени с някои събития, такива като съвместни B2B срещи, семинари за финансови инструменти, възможности за бизнес подкрепа ( т.е. типични дейности на камарите).

Другите два партньора (НПО/Университети/Изследователски центрове) ще извършат проучване за нуждите на засегнатите области (най-добри практики в 3 страни на ЕС относно изложения) и ще дадат решения за най-ефективния начин на организиране на мобилни изложения (сектори, време, продължителност, маркетинг).

2. ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА

Основната цел на проекта в да се надградят заинтересованите страни чрез финансово подпомагане и създаване на взаимни дейности между двете съседни страни на Гърция и България. Съживяването на отслабените икономики на специфичните райони ще допринесе за общо подобряване на жизнения стандарт на населението. Целите на проекта FAIR FOR ALL са изцяло в синхрон с целите на проектната покана. Тези региони изпитват сериозни проблеми заради невъзможността местния бизнес да участва в дейности и изложения, които обикновено се провеждат в по-големи населени места. Участието в изложения е много важен рекламен инструмент за местния бизнес и усилията му да повиши оборота си, да излезе на нови пазари и да засили пристствието на собствената си марка.

Целта на проекта FAIR FOR ALL да бъде доставено подходящо оборудване за мобилни изложения в районите на проекта, давайки възможност на местните предприемачи да развиват и рекламират своите продукти или услуги. Проектът цели разностранно и универсално стимулиране на предприемачеството. На практика, изложенията ще бъдат организирани с изложители от двете страни, така че да има възможност за сътрудничество, излизане и реклама на нови пазари. Също така паралелни дейности по проекта ще предлагат на местните предприемачи полезни бизнес-инструменти като различни канали за реклама (изложения, платформа, web-страница, реклама на проекта, социални медии). FAIR FOR ALL ще предложи много ползи на различни нива, извън финансовия сектор, който е от най-голяма нужда. И накрая, със закупуването на оборудването ще бъде възможно да бъдат продължени тези дейности със значителен ефект и след края на проекта.

 3. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТА

Проектът FAIR FOR ALL има за цел да бъдат оборудвани две мобилни изложения/експо-центрове и да се подсигури тяхната дейност с цел стимулиране на бизнес-развитието в пограничния регион. Като резултат се очаква двете мобилни изложения, не само по време на проекта, но и след това, да доставят на малки предприятия и местни производители следните услуги:

 • Финансови ползи по време на изложенията;
 • По-добър пазар за техните продукти/услуги;
 • По- добро представяне и известност в местните медии;
 • Тагретиране на различни групи клиенти за всяко изложение;
 • Реклама на продукти и навлизане на нови пазари чрез нови канали на дистрибуция;
 • Участие в местни събития (B2B срещи, семинари и др.);
 • Бизнес сътрудничество с другата страна на границата в различни области;
 • Присъствие на Web-страницата на проекта;
 • Засилване на презграничната търговия.

Като вторични резултати по проекта се очакват: стимулиране на камарите, увеличаване на членската им маса, срещи, конференции, събиране на статистически данни и обмяна на опит.

Ясно е, че резултатите ще бъдат получени в съответствие с философията на програмата, тъй като те ще допринесат за стимулиране на местните предприемачи и разитието на икономиката, по-специално в пограничния регион.

4. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ПО ПРОЕКТА

Резултатите по проекта FAIR FOR ALL са много важни и ще допринесат за развитието на регионите по няколко начина. Организацията на изложенията ще стимулира местните бизнеси и ще увеличи търговската дейност в районите на проекта. Подпомагайки  местната икономика, ще се намали безработицата, ще бъде стимулиран първичния сектор, както и ще бъде преодоляна икономическата криза в общините през последните години, която се влоши допълнително заради пандемията.  Организирането на изложенията ще привлече многобройни посетители и участници от околността. Тези посетители ще бъдат като финансова инжекция за  местните бизнеси от района на изложенията. В допълнение ще има икономически ползи, изложенията ще бъдат прекрасна възможност да се очетае красотата и естествените богатства на районите, с цел да се привличат туристи за алтернативен туризъм.

По този начин организирането на изложенията може да допринесе за по-големи ползи за местните общности отколкото непосредствените резултати по време на изложенията и съпътстващите събития. Също така, съпътстващата реклама на изложенията и изложителите чрез електронни платформи и социални медии ще бъде инструмент за туристическа реклама в районите на програмата. Стимулирането на местните предприемачи ще засили тяхната дейност в другите райони, както и ще увеличи техният капацитет чрез създаване на търговска активност, експорт и увеличаване на заетостта, създаване на повишаващ тренд в гръцката и българската икономика.

БЕНЕФИЦИЕНТИ:

 • Партньор 1 (Водещ партньор): Търговско-промишлена палата Ксанти (Гърция)
 • Партньор 2: Регионална стопанска камара – Смолян (България)
 • Партньор 3: Туристическа организация Солун (Гърция)
 • Партньор 4: Регионална занаятчийска камара – Смолян (България)
 • Партньор 5: Федерация на професионалистите – занаятчии и търговци Ксанти (Гърция)

5. РАБОТНИ ПАКЕТИ

WP1: Управление и координация

В този работен пакет водещият партньор ще отговаря за цялостното управление и за техническите срещи по програмата. Другите бенефициенти ще отговарят за тяхното сътрудничество и синергията за постигане на целите в рамките на предвидените срокове.

WP2: Комуникация и разпространение на информацията

 • Разработка на комуникационен план
 • Изработка на комуникационни материали и инструменти
 • Създаване и развитие на интернет страница и социални медии
 • Събития за осведоменост
 • Заключителна конференция

WP3: Анализ на ситуацията – Оценка и Инстриументи

В този работен проект са включени следните дейности:

 • Анализ на съществуващата ситуация, нуждите на малкия бизнес, съществуващи панаири, изложения, национално и европейско законодателство (PB2)
 • Разработка на ръководство и стратегически план как да се използват мобилните изложения с цел стимулиране на местното бизнес развитие (PB5)
 • Методологически инструмент за идентифициране на възможности за експорт (LB)

WP4: подсилване на бизнес възможностите на предприемачите в пограничния регион

 • Провеждане на семинар за основните играчи за обмяна на ноу-хау за подкрепа на трансграничното предприемачество (PB2, PB3, PB4, PB5)
 • Организиране на семинар за инструменти за дигитален маркетинг
 • Организиране на обучителен семинар за експорт и меддународна търговия (PB4, PB5)
 • Трансфер на бизнес срещи (всички партньори)

WP5: Маркетинг и дигитална подкреппа

 • Разработка на дигитална търговска подкрепа за трансгранични взаимодействия, обмяна на ноу-хау, бизнес възможности, В2В срещи
 • Разработка на мобилно приложение (PB3)
 • Менторство на предприемачи за цифров маркетинг и отваряна на външни пазари (LB, PB2)
 • Идентичност на бранда за погранично предприемачество (PB3)

WP6: Организиране на мобилни панаири в пограничния регион

 • Инфраструктура за мобилни изложения (LB, PB2)
 • Организиране на местен панаир в Гърция – подготовка и изпълнение (LB, PB4)
 • Организиране на местен панаир в България – подготовка и изпълнение (LB, PB4, PB5)
 • Организиране на общо изложение в Гърция (LB, PB2, PB3,PB4)
 • B2B срещи паралелно на местните изложения (PB3, PB4,PB5)