Project: Boosting Business Support to SMEs through setting up Mobile Fair and innovative Services in the cross-border territory

Project Team

Водещ партньор: Търговско-промишлена палата Ксанти (GR)

Търговско промишлената-палата на Ксанти е важна институция, която изпълнява съществена роля в местната индустрия. Вече в продължение на десетилетия опит и експертиза тя е основна опора на бизнеса и ключов играч за икономическия прогрес в региона. Една от фундаменталните ѝ отговорности е да работи като официален консултант за местно развитие.

Като уважаван съветник на Гръцката държава, платата активно допринася за формулирането на стратегии за развитие и за икономическите политики. Тя има своята влиятелна позиция в Комисии на префектурно и регионално ниво с цел да се адресират бизнеса и развитието.

Палатата се ангажира с повишаването на знанията и уменията на предприемачите и наетия персонал чрез редица комплексни програми за обучение и информация. В допълнение тя е активно ангажирана в Европейски междурегионални и транснационални инициативи, с цел улесняване на трансфер на знания, повишаване на добавената стойност, генерирана от нейните членове, подпомагане на предприемачеството в региона и осигуряване на необходимата инфраструктура за устойчиво развитие.

В последните години, палатата в Ксанти е постигнала значителни успехи в три критични сфери:

  • Популяризиране и застъпничество за икономическо развитие и бизнес политики в Гърция и на амеждународно ниво.
  • Разработка и изпълнение на Европейски програми за подобряване на дейностите в палатата, както и на уважаваните ѝ членове.
  • Предоставяне на ефективни и бързи услуги на бизнесите и на членовете, на важна информация, подкрепа и ефективно управление на различни инициативи https://www.ebex.gr/

Партньор 2: Регионална стопанска камара – Смолян (BG)

Регионална стопанска камара – Смолян е неправителствена организация, учредена през 1982 година като типична търговско-промишлена камара. Сдружението подпомага местното икономическо развитие и стимулира предприемачеството. То е мотивирана местна структура и участва във важни комисии на общинско и областно ниво. Членовете на сдружението са основно местни фирми от сектора на промишлеността, търговията и туризма.

Сдружението рекламира дейностите на своите членове, извършва консултации, анализи, изследвания и изготвя експертни доклади във всички сфери на икономическия живот в региона, организира и провежда квалификационни и преквалификационни обучителни курсове в рамките на национални програми, организира бизнес-форуми и посещения в Смолянска област, България и в чужбина и е важен партньор на Община Смолян и Областен управител, функционира като медиатор при преговорите между профсъюзите и работодателите/